ข่าว ข่าวภาคกลาง

นนทบุรี เพิ่มมาตรการป้องกันโควิด19 ขอความร่วมมืองดการออกนอกเคหสถาน 23.00-05.00 น.

นนทบุรี ออกประกาศฉบับที่ 2 เพิ่มมาตรการควบคุม- ป้องกันโควิด19 ขอความร่วมมือประชาชนงดการออกนอกเคหสถาน งดออกจากบ้าน 23.00 – 05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงฯ สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยประเทศไทยมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 127 ราย ยอดสะสมรวม 1,651 คน และเสียชีวิตรวม 10 ราย แล้วนั้น

ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ออกประกาศฉบับที่ 2 ขอความร่วมมือประชาชนงดการออกนอกเคหสถาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยประกาศฉบับนี้ ระบุว่า

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดชื้อไวสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2563 ที่พบจำนวนผู้ปวยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยขณะนี้พบจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสโรคในจังหวัดนนทบุรี เพิ่มขึ้นอย่งรวดเร็วทุกวัน ทั้งยังมีผู้ปวยบางรายเสียชีวิต

ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงดำเนินเช่นนี้ต่อไป อาจมีจำนวนผู้ป่วยมากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งจำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขก็อาจไม่พียพอต่อการให้บริการ จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 3563 ประกอบความในข้อ 5 ข้อ 7 และข้อ 10 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคน งดการออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกาถึงเวลา 05.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น ยกเว้น เป็นผู้ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2463

(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี