ข่าว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “พระบรมราชินี” ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 จัดขึ้นทุกจังหวัด

กระทรวงมหาดไทย แจ้งไปยังทุกจังหวัด ให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า เรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 รํบบาลเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด 19 ภายในประเทศไทยนั้นลดลงและอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ จึงได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐ ได้แสเงความจงรักภักดีแะสำนึกในพระมหากรุญาธิคุณ

 

 

เพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิุนายน 2563 เป็นไปอย่างสมพระเกียตริและเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการดังนี้

1.ประดับประฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด พร้อมประดับธงอักษรย่อพระนามาภิไธย สท ร่วมกับธงชาติไทย ผ้าระบายสีม่วงและผ้าระบายสีขาว ประดับไฟส่องสว่างบริเวณศาลากลางจังหวัดและถนนสายสำคัญ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563

2. จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 พร้อมพระฉายาลักษณ์ บนหน้าเว็บไซต์หลักของจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563

3. จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล จัดโต๊ะและเก้าอี้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สำหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล บริเวณศาลากลางจังหวัดที่เหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563

4. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

5. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ด้วยการช่วยเหลือและการแบ่งปันแก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น การจัดหาอุปกรณ์สิ่งจำเป็นในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การสาธิตการสร้างงานหรือสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน การลดรายจ่ายในครัวเรือน หรือพิจารณาตามความเหมาะสม

.

กระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด 19 ตามมาตรฐานสาธารณสุข เช่น จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมให้เหมาะสม, รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล, ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เป็นต้น โดยกำชับให้ทำตามอย่างเคร่งครัด