ข่าว

“กรมท่าอากาศยาน” งัดมาตรการสุดเข้มข้น คุมโควิด-19 สนามบินภูมิภาค

“กรมท่าอากาศยาน” ตั้ง 4 ข้อ คุมเข้มท่าอากาศยานภูมิภาค พร้อมติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวัง-คัดกรองผู้โดยสาร ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด

วันนี้ (22 มี.ค.63) นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน หรือทย. ประชุมทางไกล conference กับท่าอากาศยานในความดูแล 25 แห่ง เพื่อติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวัง คัดกรองผู้โดยสารเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019
(COVID 19) ของท่าอากาศยาน

โดยการประชุมในครั้งนี้ทย. ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้ง รายงานสถานการณ์ และสอบถามข้อมูล แนวทางการปฏิบัติในการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยาน

ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศทุกท่าอากาศยาน การดำเนินการตามมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อหาแนวทางดำเนินการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญในการประชุมมี ดังนี้

1. การตรวจคัดกรอง ปัจจุบันท่าอากาศยานมีการบูรณาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานโดยได้รับความร่วมมือ
จากเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยทางการแพทย์ มาดำเนินการตรวจคัดกรองผู้โดยสารเป็นประจำ และ ทย. ได้จัดเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการให้เพียงพอ และครอบคลุมการดำเนินการ โดยการจัดหาเครื่องเทอร์โมสแกน และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Hand Held Thermometer) เพิ่มเพื่อให้เกิดความพร้อมของอุปกรณ์และเพียงพอ
และกำชับให้ทุกท่าอากาศยานตรวจคัดกรองผู้โดยสารทุกคน

ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางผ่านมีมาตรฐานเดียวกันทุกท่าอากาศยาน 2. อุปกรณ์เครื่องมือ
ป้องกันตนเองสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยานขาดแคลน เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
เจลหรือแอลกอฮอล์ ที่ต้องใช้ประจำและหาซื้อได้ยากแล้วนั้น ทางส่วนกลางได้จัดหาหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์
และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นทยอยจัดส่งให้ทุกท่าอากาศยานเพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะและมีการป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติการได้ทันท่วงที

3. กำชับเรื่องการทำความสะอาดพื้นที่ภายในท่าอากาศยานของพนักงานทำความสะอาด ให้เพิ่มความถี่ ในจุดที่โดนสัมผัสบ่อย
โดยใช้แอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาด หลังเสร็จสิ้นภารกิจทุกเที่ยวบินในทุกวัน และการทำความสะอาด
ภายในอาคารที่ผู้โดยสารด้วยการใช้เครื่องพ่นละอองฝอยแบบงวงช้าง ทุกท่าอากาศยาน หลังหมดเที่ยวบินในแต่ละวัน
เพื่อสร้างความมั่นในให้กับผู้รับบริการของท่าอากาศยานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และเพื่อเพิ่มมาตรการลดการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

4. ให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติของผู้โดยสาร ผู้ประกอบการในสนามบิน เจ้าหน้าที่ได้ทราบ
ทั้งการดูแลตนเอง การให้ความร่วมมือการตรวจคัดกรอง โดยมีการแจกแผ่นพับ การนำข้อมูลเผยแพร่ผ่านจอประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น เพจหรือเฟสบุ๊คของท่าอากาศยาน และการประกาศเสียงตามสายภายในอาคาร
แจ้งผู้โดนสารในการเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึงท่าอากาศยาน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจคัดกรอง

ทั้งนี้ทย. ได้กล่าวกำชับ ให้ทุกท่าอากาศยานรวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการป้องกัน
การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เป็นประจำทุกวันมาที่ส่วนกลาง เพื่อหาแนวทางแก้ไขได้
และมอบหมายให้ทุกท่าอากาศยาน ประสานหน่วยเกี่ยวข้องจัดทำแผนฉุกเฉินในกรณีพบผู้เข้าข่ายติดเชื้อไวรัสแนวทาง
การสั่งการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ทันท่วงที

 

 

เรื่องน่ารู้จาก COVID-19

อ่านข่าวแนะนำ >>> แพทย์แนะ มาตรการต้องมีในที่ชุมนุมชน รับมือไวรัสโควิด-19
อ่านข่าวแนะนำ >>> 4 ทริค รับมือ COVID-19 มฤตยูร้ายสายพันธุ์ใหม่ ให้อยู่หมัด
อ่านข่าวแนะนำ >>> วิธี กักกันตัวเอง ที่บ้าน ทำอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด
อ่านข่าวแนะนำ >>> Social Distancing ระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ