การเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบ คตง. ยกเลิกระเบียบการใช้เงินราชการลับฯ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ยกเลิกระเบียบการใช้เงินราชการลับของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 30 มี.ค. 63 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการลับ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการลับของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้มีการบังคับใช้ระเบียบดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ (๖) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงได้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการลับของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการใช้เงินราชการลับของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๙

ประกาศณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
พลเอก ชนะทัพ อินทามระ
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน