ข่าว ประมวลภาพข่าว

ประกาศ ! สำนักทะเบียน กทม. งดให้บริการเฉพาะบางประเภท

ประกาศ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศระทรวงสาธารณสุขมีการแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19) กรุงเทพมหานครจึงให้ทุกสำนักทะเบียนในกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการงานทะเบียนเฉพาะบางประเภท ดังนี้
1. ในวันราชการ (จันทร์-ศุกร์) ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. เปิดให้บริการเฉพาะ
– การแจ้งเกิด-การแจ้งตาย
– การตรวจคัดรับรองรายการสำเนารายการทะเบียนราษฎร
– การตรวจคัดรับรองรายการสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– การจดทะเบียนสมรสหย่า ดัดรับรองเอกสารงานทะเบียนทั่วไป
2. ในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา08.00- 16.00 น.ให้บริการเฉพาะการแจ้งเกิด-แจ้งตายทั้งนี้ ตั้งแต่วันพุธที่ 1 เมย 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จะคลี่คลายขออภัยในความไม่สะดวกไว้ณที่นี้ สำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกๆเขต