Breaking News กรุงเทพมหานคร ข่าว ข่าวภาคกลาง

Breaking News : มหาดไทย แจ้ง 5 จังหวัดปริมณฑล ปิดที่เสี่ยงแพร่โควิด-19

วันนี้ (21 มี.ค. 63) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง มาตรการในการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร

โดยระบุว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดปริมณฑลพิจารณาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และแถลงมาตรการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาสั่งปิดสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ นั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า จังหวัดปริมณฑลซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร
และเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรค จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปริมณฑลในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ในพื้นที่

โดยพิจารณาพื้นที่ทุกแห่ง และกิจกรมทุกประเภท ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ หากเห็นว่ามีความจำเป็นพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดให้พิจารณาปิดพื้นที่ทั้งสถานที่ราชการ และเอกชน หรืองดกิจกรรมใด ๆ ที่มีประชาชนไปร่วมทำกิจกรรม หรือมีการเคลื่อนย้ายคนเป็นจำนวนมาก ยกเว้น ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่มที่จำหน่ายให้ผู้ซื้อนำกลับบ้าน ร้านอาหารในโรงแรมที่รองรับผู้พักอาศัย (แต่ต้องไม่มีลักษณะเป็นสถานบริการ) ร้านขายของปลีก ตลาดและตลาดนัด (เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสดอาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ และสินค้าเบ็ดเตล็ด ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ) ร้านขายยา สถานพยาบาล สถานีบริการน้ำมัน (เฉพาะส่วนที่บริการน้ำมัน) งานศพ ให้ดำเนินการต่อไปได้ โดยกำหนดให้มีมาตรการคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิ การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล รักษาความสะอาดของพื้นที่ และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะพิจารณาเห็นสมควร