ข่าว ประมวลภาพข่าว

ท่าอากศยานดอนเมือง เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา

เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา

( 7 กุมภาพันธ์ 256 )  ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอกาศยานดอนมือง กล่าวว่าจากการเพร่ระบาค
ของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ไหม่ 2019 ณ เมืองอู๋ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน นั้น ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)
ได้มีการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประทศ ทดม.สายการบิน ผู้ประกอบการ
ที่ปฏิบัติงาน ณ ทดม. และหน่วยงาน ทดม.ที่กี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ที่ยวบินขาข้าที่เดินทางมาจากประเทจีนทั้งหมค
ใช้หลุมจอดอากาศยานหมายเลข 61 -66 อาคารเทียบเครื่องบิน หมายลข 6 (อาคาร Domestic เดิม) และหลุมจอด
อากาศขานหมายเลข 73- 90 ที่แยกออกมาจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประทศอาคาร 1 โดยมีแพทย์และเจ้าหน้าที่
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทดม, เจ้าหน้าที่กรมเพทย์ทหารอากาศ และฝ่ายกรแพทย์ บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จำกัด(มหาชน) พร้อมอุปกรณ์ในการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ